Welkom bij de websites en applicaties van Eurosport.
Eurosport is een société par actions simplifiée (een eenvoudige vennootschap onder Frans recht) met een kapitaal van € 17.181.818,20.
Gevestigd te: Rue Gaston et René Caudron 3, 92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, Frankrijk
Legal
Privacybeleid
09/10/2019 OM 12:42
Ingeschreven onder nummer: RCS Nanterre B 353 735 657
Directeur publicaties: Jean-Briac PERRETTE
Tel: + 33 (0) 1 40 93 80 00
(hierna te noemen: “Eurosport,” “wij” of “ons”).
Wij hosten de diensten die op de volgende URL gebaseerd zijn: www.eurosport.com.
Alle andere Eurosportdiensten worden door onze partners of hun dienstverleners aangeboden en vallen onder hun voorwaarden en beleid.
1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: “AGV”) regelen uw toegang tot en gebruik van openbare online communicatiediensten die door Eurosport worden aangeboden, d.w.z. zowel gratis als betaalwebsites en -applicaties van Eurosport met informatie over sport. Deze bevatten redactionele, audio-, visuele, multimedia en/of interactieve content, wedstrijden en onderdelen waar gebruikers zelf een bijdrage kunnen leveren (commentaar, discussies, fora, etc.) (hierna: de “Diensten”). De AGV zijn van toepassing ongeacht met welke ontvanger en op/in welke drager, format of manier Eurosport deze Diensten aan u verschaft.
De Diensten die vanaf de datum van deze herziene AGV beschikbaar zijn worden beschreven in Bijlage 1 bij de AGV. Deze lijst is niet uitputtend en kan later gewijzigd worden: Diensten kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging toegevoegd, opgeschort of gestaakt worden.
Om toegang tot de Diensten te krijgen en deze te gebruiken moet u akkoord gaan met deze AGV en de voorwaarden naleven. Door toegang tot de Diensten te verkrijgen en/of daar gebruik van te maken gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord aan deze AGV gehouden te zijn.
Het staat ons vrij de AGV van tijd tot naar eigen inzicht te wijzigen om ze aan te passen aan de veranderingen die eigen zijn aan nieuwe media. U kunt de meest recente geldige versie van deze AGV inzien door binnen de Diensten op de betreffende link te klikken. Als u het niet eens bent met een nieuwe versie van de AGV staat het u vrij om niet langer toegang tot de Diensten te verkrijgen en/of daar gebruik van te maken. Door na het publiceren van een nieuwe versie van de AGV uw toegang en/of gebruik voort te zetten, gaat u ermee akkoord aan deze AGV gehouden te zijn.
Het kan zijn dat er op bepaalde Diensten – zoals betaaldiensten of wedstrijden – specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In zulke gevallen gelden die specifieke voorwaarden altijd in aanvulling op en nooit ter uitsluiting van de onderhavige AGV.
Minderjarigen: Omdat de Diensten bedoeld zijn voor een breed publiek is het aan ouders en voogden van minderjarigen om toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door hun kinderen. Het is minderjarigen niet toegestaan om zonder toestemming van een ouder of voogd van de Diensten gebruik te maken. In het bijzonder moet deze toestemming verkregen worden voordat er een gebruikersaccount aangemaakt wordt. De toestemming voor het verzamelen van de persoonsgegevens van de minderjarige in kwestie moet gegeven worden door een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt
2. AANMELDEN VOOR DE DIENSTEN

Om toegang tot de Diensten te verkrijgen en/of daar gebruik van te maken moeten gebruikers zich daarvoor aanmelden door de verplichte gegevens op het Eurosport-aanmeldformulier in te vullen.
U verklaart en garandeert dat alle gegevens die u tijdens de aanmelding en eventueel daarna aan Eurosport verstrekt altijd correct, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U verklaart en garandeert verder ook dat u zich nooit op naam van een andere persoon zult aanmelden of zult proberen met zo’n naam in te loggen.
Nadat u het formulier correct hebt ingevuld en hebt ingediend en uw aanmelding door Eurosport bevestigd is, kunt u bij de meeste Diensten inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voor sommige Diensten is voordat u daartoe toegang krijgt aanvullende informatie vereist (bijv. voor betaaldiensten of wedstrijden).
U zult in het bijzonder toegang hebben tot de Eurosport community (de “Eurosport Community”), bestaande uit alle gebruikers, journalisten, presentatoren en andere personen die door Eurosport gemachtigd zijn om een bijdrage te leveren aan de onderdelen van de Diensten waar gebruikers een bijdrage kunnen leveren.
Wij raden u aan om uw gebruikersnaam en wachtwoord privé te houden en deze met niemand te delen. Het profiel dat u aanmaakt bepaalt namelijk uw persoonlijke rechten en verplichtingen en in het geval van een inbreuk op de onderhavige AGV zal Eurosport haar rechten tegen dit profiel doen gelden. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord. U belooft hierbij dat u Eurosport onmiddellijk op de hoogte zal stellen als uw wachtwoord verloren gaat of gestolen wordt.
De accounts bij Eurosport zijn bedoeld om gebruikt te worden door meerderjarigen. Minderjarigen mogen alleen een Eurosport-account aanmaken met toestemming en onder toezicht van een ouder of voogd.
Eurosport behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging een account te deactiveren of toegangsrechten te beperken als iemand inbreuk maakt op de onderhavige AGV.
Aanmelden voor of verbinding maken met de Eurosport-Diensten via externe dienstverleners
U kunt zich ook aanmelden voor en verbinding maken met bepaalde Diensten of onderdelen daarvan (bijv. commentaarfuncties) door middel van uw inloggegevens bij derden, zoals Facebook, Twitter en Google.
Als u bijvoorbeeld een Facebook-account hebt kunt u met de “Facebook Connect”-knop automatisch het Eurosport-aanmeldformulier in laten vullen met de gegevens die u eerder al bij Facebook hebt opgegeven.
In dit soort gevallen zal Eurosport een account voor u aanmaken die verbonden is met deze externe dienstverlener (Facebook, Twitter of Google) om deze gegevens op te halen en om: (i) informatie over u te verzamelen als u onze pagina’s op sociale netwerken bezoekt (bijv. de Facebookpagina van Eurosport), of (ii) de authenticatiefunctie van deze derden te gebruiken.
Het aanmaken van zo’n soort account valt onder de onderhavige AGV en onder de toepasselijke voorwaarden van die externe dienstverlener. Eurosport kan in deze gevallen geenszins verantwoordelijk worden gehouden. Als u meer te weten wilt komen over de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens uw gebruik van deze websites raden wij u aan om het privacybeleid van de betreffende websites goed door te nemen.
3. CONTENT VAN DIENSTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Om informatie en waardevolle ideeën voor content zo goed mogelijk met elkaar te kunnen delen, is het van belang dat wij de rechten van personen/partijen die content met ons willen delen goed kunnen beschermen.
3.1 Onze content
De content die wij op of via onze Diensten aanbieden is het eigendom van Eurosport en/of haar dochterondernemingen en/of haar aangesloten ondernemingen en/of haar licentiepartners. Deze content staat onder de bescherming van de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en onder de toepasselijke internationale verdragen.
Het is u zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet toegestaan om (delen van) de content op de Diensten (waaronder doch niet beperkt tot logo’s, handelsmerken, handelsnamen, foto’s, illustraties, video’s, artikelen, en de hieraan verbonden code en software) te reproduceren, kopiëren, verkopen, aan te passen, opnieuw te editen, te verspreiden of te gebruiken op manieren die niet in deze AGV beschreven staan.
Het is u toegestaan om de Diensten te bekijken en te gebruiken en voor uw eigen, niet-commerciële gebruik één exemplaar af te drukken van (onderdelen van) pagina’s.
Wij aanvaarden links die naar de Diensten doorsturen (“redirect links”) maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde te eisen dat een link verwijderd wordt als wij dat noodzakelijk achten.
Het is gebruikers niet toegestaan om content van de Diensten in een kader te plaatsen of content van de Diensten (hetzij van Eurosport, hetzij van haar partners) op een andere manier te gebruiken op andere websites, applicaties, online diensten of audiovisuele diensten.
Het is gebruikers wel toegestaan om bepaalde content in privékring te delen door middel van de deel-opties die binnen de Diensten worden aangeboden.
Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming zijn andere vormen van gebruik niet toegestaan. Als u deze toestemming aan wilt vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier dat u in de Diensten kunt vinden.
3.2 Uw bijdragen
Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om reacties te posten en berichten met andere gebruikers uit te wisselen in de onderdelen van de Diensten waar gebruikers zelf een bijdrage kunnen leveren.
Wij moedigen gebruikers graag aan om de content op de Diensten te verrijken met reacties op alle vormen van content: artikelen, columns, blogs, live chats, commentaren, etc. Reacties kunnen meningen zijn, aanvullende informatie bieden, suggesties geven, vragen stellen, etc. Als u hier deel aan wilt nemen vragen wij u dit altijd op een constructieve en respectvolle manier te doen.
Om bij te dragen aan de Eurosport Community moet u aangemeld en ingelogd zijn.
De Eurosport Community bestaat uit geregistreerde gebruikers en een groep journalisten en presentatoren die door Eurosport zijn gemachtigd om aan de Diensten bij te dragen. Bij alle bijdragen van deze journalisten en presentatoren zal de herkomst duidelijk aangegeven worden.
Wij doen onze uiterste best om betrouwbare content te leveren maar wij kunnen niet garanderen dat onze content volledig en nauwkeurig is. Daarom verwelkomen wij opmerkingen en aanvullingen van gebruikers.
Om iedereen in staat te stellen meningen en ideeën op een open en vriendelijke manier te delen vragen wij alle gebruikers om zich aan de onderstaande principes te houden. Wij kunnen bijdragen die zich niet aan deze principes houden, verwijderen zonder hier een reden voor te geven.
- Wees altijd beleefd en respectvol.
Iedereen het heeft recht op zijn/haar eigen mening maar moet ook de meningen van anderen respecteren. Word niet boos, maak andere leden van de Eurosport Community niet belachelijk en val ze niet aan.
- Schrijf duidelijke en leesbare bijdragen.
Schrijf niet alles in hoofdletters. Dit wordt al snel gezien als schreeuwen en andere gebruikers kunnen uw schrijfwijze agressief vinden.
Maak in uw berichten geen gebruik van afkortingen, onomatopeeën, uitbundige interpunctie of SMS-spelling.
Probeer u te houden aan een maximum van 1.000 tekens per bijdrage.
Probeer tenslotte te onthouden dat juiste spelling en grammatica het voor iedereen eenvoudiger maken om uw bijdragen te lezen.
- Verstrek in bijdragen geen persoonlijke informatie.
Onze Diensten bestaan uit open online media die voor iedereen toegankelijk zijn. Wij raden u daarom aan om uw daadwerkelijke identiteit en persoonsgegevens niet publiekelijk bekend te maken.
- Houd u in al uw bijdragen en contact aan de toepasselijke wet- en regelgeving en respecteer de persoonlijke rechten van anderen.
Het is streng verboden om materialen te posten:
die aanstootgevend, grof, agressief, oneerbiedig of bedreigend zijn of zo opgevat kan worden;
die een pornografische, pedofiele of agressieve strekking hebben;
waarvan op grond van hun aard kan worden aangenomen dat zij inbreuk maken op iemands privacy of respect ondermijnen voor mensen en menselijke waardigheid, voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen of voor het welzijn van kinderen en adolescenten;
waarin content van derden voorkomt die onderhevig is aan het auteursrecht of aan andere vormen van bescherming van intellectuele of eigendomsrechten, waaronder rechten op vertrouwelijkheid, privacy of publiciteit, tenzij u van die partij toestemming hebt verkregen om die content te plaatsen;
die aan kunnen zetten tot racisme, discriminatie of geweld of racisme, xenofobie, seksisme, homofobie of revisionisme uitdragen of stimuleren;
die lasterlijk of smadelijk zijn;
die virussen of andere kwaadaardige code bevatten die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of van telecommunicatieapparatuur te onderbreken, beschadigen, vernietigen of beperken; of
die het gebruik van drugs, alcohol of tabak stimuleren.
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de volgende soorten bijdragen te verwijderen:
materiaal dat gepost wordt voor reclame- of promotiedoeleinden;
berichten die niet ter zake doen;
teksten die zonder duidelijke bronopgaaf geciteerd worden; en
hyperlinks die verwijzen naar een website, pagina, content, etc. die aansprakelijkheid voor Eurosport op zou kunnen leveren.
U bent zelf verantwoordelijk voor alle materialen en bijdragen die u op de Diensten post en die anderen met gebruik van uw inloggegevens posten.
Met het oog op de wereldwijde aard van het internet gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is in het rechtsgebied waar u zich bevindt als u content plaatst. Dientengevolge gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan de Franse wet- en regelgeving inzake het publiceren van content en daarnaast aan eventuele van toepassing zijnde vergelijkbare wet- en regelgeving in het land waar u verblijft.
Misbruik melden
Als de host van websites met onderdelen waar gebruikers zelf een bijdrage kunnen leveren zijn wij niet verplicht om de content die in deze onderdelen gepost wordt te controleren, daar toezicht op te houden of deze aan te passen. Bijdragen worden rechtstreeks geplaatst zonder dat wij deze nalezen. Gebruikers die een bijdrage schadelijk, kwetsend, aanstootgevend of ongeschikt vinden worden daarom gevraagd om deze bijdrage aan Eurosport te melden door middel van de link “Melden” die bij de bijdrage staan. Daarop kunnen wij de bijdrage eventueel verwijderen en de account van de betreffende gebruiker tijdelijk of zelfs permanent blokkeren.
De eigenaars van accounts die net aangemaakt zijn of die recent gedeblokkeerd zijn, zullen in de eerste instantie beperkte toegang tot de Diensten hebben.
Als u van mening bent dat een van uw bijdragen zonder gegronde reden verwijderd is, neem dan s.v.p. contact met ons op via https://www.eurosport.nl/contactus.shtml.
Tenslotte, als wij een of meerdere van uw bijdragen hebben verwijderd en/of uw account hebben geblokkeerd moet u weten dat het geen enkele zin heeft om te proberen deze sanctie te omzeilen door de betreffende bijdrage(n) opnieuw te posten of om een hele hoop accounts aan te maken: alle handelingen die bekend staan als “flooding” of “trolling” en alle pogingen tot het aanmaken van gekopieerde forumdiscussies of het overnemen van accounts worden automatisch geblokkeerd.
Aansporen van de Eurosport Community.
Wij beschikken over een aansporingsteam dat bestaat uit door Eurosport gemachtigde journalisten en presentatoren die de belangrijkste bijdragen verrijken en soms vragen van gebruikers beantwoorden.
Als u vragen hebt over het aanpassen van content of over de werking van onze Diensten, als u tips voor verbetering hebt, als u problemen ondervindt of als u ons een ander soort bericht wilt sturen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via https://www.eurosport.nl/contactus.shtml.
Verzoeken om het verwijderen of corrigeren van eigen bijdragen
U kunt ons te allen tijde verzoeken om een of meerdere van uw bijdragen te verwijderen of te corrigeren via https://www.eurosport.nl/contactus.shtml. Vermeld s.v.p. heel duidelijk het webadres van de bijdrage, de gebruikersnaam die u hiervoor hebt gebruikt, de datum en tijd van het plaatsen en – indien van toepassing – wat u graag gecorrigeerd zou zien.
Licentie
Door een bijdrage te posten in de onderdelen van de Diensten waar gebruikers zelf een bijdrage kunnen leveren machtigt u Eurosport om deze bijdrage binnen de Diensten te publiceren en deze te gebruiken op de manieren die in deze AGV beschreven worden.
Met betrekking tot content die u naar of via de Diensten verstuurt geeft u Eurosport een niet-exclusieve licentie, vrij van royalty's, om (een deel van) uw content te reproduceren, te vertonen, aan te passen en/of te vertalen, doch uitsluitend voor het promoten van Eurosport en de Diensten.
Deze licentie geldt overal ter wereld, voor alle vormen van gebruik in welk medium dan ook en voor alle manieren van verspreiding die nu bestaan of in de toekomst bedacht worden, en voor zolang als het auteursrecht van toepassing is (inclusief eventuele hernieuwingen en verlengingen daarvan).
U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, bevoegdheden en machtigingen beschikt om de hierboven beschreven licentie te verlenen.
4. AANSPRAKELIJKHEID EN WAARBORGEN
Met het oog op de wereldwijde aard van het internet willen wij u eraan herinneren dat u zich moet houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is in het land waar u verblijft.
Onze Diensten
U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Diensten – waaronder uw gebruik van materialen en informatie die u via de Diensten verkrijgt – helemaal op uw eigen risico is. Eurosport kan niet aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of middellijke schade of verliezen die op welke manier dan ook het gevolg zijn van uw gebruik van de Diensten.
Hoewel wij ons uiterste best doen om de Diensten kwalitatief hoogstaand, interessant en gebruiksvriendelijk te maken, kunnen wij niet garanderen dat iedere gebruiker er tevreden mee zal zijn.
Onze Diensten worden aangeboden zoals ze zijn (“as is”) en er worden geen garanties of waarborgen geboden met betrekking tot de toegankelijkheid, het functioneren of de beschikbaarheid van deze Diensten.
Wij garanderen geenszins dat de informatie die binnen of via onze Diensten verkregen kan worden nauwkeurig of vrij van fouten is of dat de Diensten of de server waarop deze gehost worden volledig vrij zijn en blijven van virussen of andere schadelijke componenten.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking van software die via de Diensten gedownload wordt en wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele technische problemen die het downloaden van zulke software onmogelijk maken.
Als u via de Diensten materialen downloadt, doet u dit volledig op uw eigen risico. Eurosport kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan of verlies van data die op uw computer of een andere ontvanger opgeslagen staan. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen ter bescherming van uw hardware, data en software tegen computervirussen die op het internet circuleren.
Onze aansprakelijkheid voor enige nalatigheid inzake onze verplichtingen uit deze AGV zal in alle gevallen beperkt blijven tot vergoedingen voor rechtstreekse, persoonlijke en daadwerkelijke verliezen of schade, met nadrukkelijke uitsluiting van indirecte of gevolgschade of verliezen, waaronder doch niet beperkt tot financiële verliezen, bedrijfsonderbreking, gederfde baten of inkomsten, zakelijke verliezen of verlies van data.
Diensten van derden
De externe dienstverleners die via de Diensten hun eigen diensten aanbieden zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor die diensten en de content daarvan. Deze bepaling strekt zich bijvoorbeeld tot:
- Producten en/of diensten die derden leveren in ruil voor betaling: Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor geschillen die ontstaan tussen u en externe verkopers met wie u zaken besluit te doen. Deze verkopers zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten en/of diensten die ze aanbieden aan gebruikers van de Diensten, waaronder doch niet beperkt tot wet- en regelgeving inzake verkoop op afstand; consumentenbescherming; onjuiste of misleidende advertenties; prijsstelling; en of producten voldoen aan richtlijnen. Het is aan u om de verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden van de producten en/of diensten van derden te controleren en deze na te leven.
- Wedstrijden: Via onze Diensten heeft u toegang tot wedstrijden die door externe aanbieders uitgeschreven worden. Het is aan u om de regels van iedere afzonderlijke wedstrijd te controleren en deze na te leven. Eurosport zal geen betrokken partij zijn in vorderingen, klachten, juridische procedures of geschillen die voortvloeien uit of in verband met wedstrijden die door derden gerund worden.
Adverteerders en externe links: Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, prestaties of geschiktheid van goederen of diensten die aangeboden worden door partijen die adverteren op onze Diensten of op diensten waar wij naar linken.
Uw bijdragen
U verklaart en garandeert jegens Eurosport dat u voordat u content plaatst, zult controleren of deze content in overtreding is op toepasselijke wet- en/of regelgeving, en in het bijzonder:
- of deze inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden:
- schade toebrengt aan personen of hun privacy:
- ingaat tegen overheidsbeleid of de goede zeden.
Eveneens verklaart en garandeert u dat u de rechten op deze content bezit of toestemming van de rechthebbenden hebt verkregen en u verklaart hierbij Eurosport te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen alle mogelijke vorderingen of aanklachten die derden met betrekking tot deze zaken in kunnen dienen.
Meer in het algemeen verklaart u hierbij Eurosport te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen alle eisen, vorderingen, aanklachten en/of gunningen van schadevergoedingen die tegen Eurosport ingediend en/of uitgesproken kunnen worden omdat u inbreuk hebt gemaakt op de onderhavige AGV en/of eventuele aanvullende en/of specifieke voorwaarden die op uw van toepassing zijn.
5. RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT
Op de uitleg en uitvoering van deze AGV zijn het Franse recht of ander toepasselijk recht van toepassing. Eventuele onenigheden of geschillen die niet minnelijk geschikt kunnen worden zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.
BIJLAGE 1
LIJST VAN DIENSTEN DIE DOOR EUROSPORT GEPUBLICEERD WORDEN
Gratis websites met informatie over sport:
http://www.eurosport.fr/
http://www.eurosport.com/
http://www.eurosport.de/
http://www.eurosport.es/
http://www.it.eurosport.com/
http://www.eurosport.co.uk/
http://www.eurosport.pl/
http://www.eurosport.pt/
http://www.eurosport.ro/
http://www.eurosport.no/
http://www.eurosport.nl/
http://www.eurosport.ru/
http://www.eurosport.se/
http://tr.eurosport.com/
http://asia.eurosport.com/
http://au.eurosport.com/
http://arabia.eurosport.com/
http://espanol.eurosport.com
http:/www.eurosport.bg/
http://www.eurosport.cz/
http://www.eurosport.dk/
http://www.eurosport.fi/
http://www.eurosport.hu/
http://www.eurosport.rs/
http://tv.eurosport.pl
Gratis websites met informatie over sportstatistieken
http://arabia.livescore.eurosport.com
http://tr.livescore.eurosport.com
http://se.livescore.eurosport.com
http://ru.livescore.eurosport.com
http://pl.livescore.eurosport.com
http://livescore.eurosport.com
http://it.livescore.eurosport.com
http://fr.livescore.eurosport.com
http://es.livescore.eurosport.com
http://de.livescore.eurosport.com
http://cn.livescore.eurosport.com
http://uk.livescore.eurosport.com
Gratis mobiele applicaties of mobiele applicaties waar een bedrag voor in rekening wordt gebracht:
Eurosport.com toegankelijk via iOS, Android en Windows
Eurosport LiveScore toegankelijk via iOS
RugbyRama toegankelijk via iOS en Android
Eurosport VR toegankelijk via iOS, Android en Samsung Gear VR
Legal
Gebruiksvoorwaarden die vanaf 1 april 2020 van kracht zijn
01/04/2020 OM 18:27
Legal
Privacybeleid
17/03/2020 OM 18:10